Òrgans de govern i gestió tècnica

El govern i administració del Consorci s'exerceix pels òrgans següents:

 • La Presidència, que recau sobre la persona que ostenta la presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que actualment és la Sra. Eva M. Martínez Morales.
 • La Junta de Govern, que és l’òrgan col·legiat que ostenta el govern i administració del Consorci, que actualment està format per representants de les diferents administracions que el conformen:
  • En representació del Consell Comarcal del Baix Llobregat:
   • Sra. Eva M. Martínez Morales, presidenta.
   • Sr. Jordi Carbonell Blázquez, conseller comarcal de Medi Ambient, Cultura i Memorial Democràtic.
   • Sra. Gemma Rodríguez Quiñonero, consellera comarcal de Turisme.
  • En representació de l’INCASOL:
   • Sra. Marta Sahunt Enrich, cap d'unitat d'administració del patrimoni. 
   • Sra. Delfina Alòs i Pla, coordinadora jurídica de patrimoni i comercial.
  • En representació de la Diputació de Barcelona:
   • Sr. Jordi Roca Ventura, coordinador de l’Àrea de Cultura.
   • Sr. Jordi Pericàs Torguet, coordinador de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns.
  • En representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló:
   • Sr. Jordi Bartolomé Fernández, alcalde

També forma part de la Junta de govern el Sr. Miquel Domènech Roig, que va ser nomenat membre honorífic, per la seva dedicació i contribució a la conservació, manteniment i divulgació de la Cripta de Gaudí.

La gerència del Consorci recau sobre el gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que actualment és el Sr. Enric Giner Rodríguez.

El secretari del Consorci és el Sr. Lluís González Roig, secretari accidental del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

I, pel que fa a la intervenció, la realitza el Sr. José Luis Sanz Arranz, coordinador de l’Àrea d’intervenció i econòmica del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per delegació de l’interventor del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Pel que fa a la gestió jurídica, econòmica, tècnica i administrativa del Consorci, com aquest no té personal propi, les diferents funcions són realitzades per personal amb dedicació exclusiva i/o parcial del Consell Comarcal del Baix Llobregat i de l’INCASOL.